В сучасних умовах, коли відбувається перехід суспільства на якісно нову стадію цивілізаційного прогресу, ми є свідками глибоких якісних зрушень в економіці і суспільстві. Все це зумовило переростання сучасної економічної теорії в еволюційну її парадигму, тобто таку теорію і методологію, яка розглядає економіку і суспільство в процесі розвитку, процесі змін.

Опанування дисципліною "Сучасні економічні теорії" підвищує теоретико-методологічний рівень та розширює науковий економічний світогляд аспірантів, знайомить їх з плюралізмом наукових ідей сучасної економічної теорії, допомагає актуалізувати їх теоретико-методологічну підготовку для науково-практичної діяльності у надскладних економічних умовах сучасності, озброїти новітнім аналітично-категоріальним апаратом, підвищити культуру та техніку творчо-критичного економічного мислення, системного осмислення нагальних соціально-економічних проблем сьогодення.


Метою навчання аспірантів англійської мови є підготовка до складання ними кандидатського іспиту з англійської мови та формування англомовної компетенціїї у всіх видах мовленнєвої діяльності.


Метою навчання дисципліни "Ділова англійська мова " є розвиток англомовної (усної та писемної) комунікативної компетенції, необхідної для здійснення спілкування у ділових сферах комунікації. Відповідно до основної мети навчання іноземної мови в немовному ВНЗ визначаємо наступні завдання навчання дисципліни “Ділова англійська мова”:

1. Навчити студентів висловлювати власні думки англійською мовою і розуміти англомовні висловлюванні співбесідника в усній і письмовій формі у професійних та непрофесійних сферах ділового спілкування.

2. Навчити студентів користуватися англійською мовою як засобом отримання та поглиблення систематичних знань зі спеціальності, тобто засобом самовдосконалення.

3. Розвивати в студентів уміння ділового усного та писемного мовлення в контексті “діалогу культур” засобами іноземної мови.

4. У процесі навчання дисципліни “Ділова англійська мова” показати роль іноземної мови у становленні людини як особистості і фахівця, який відповідає сучасним вимогам світової спільноти.

Навчальний курс „Міжнародне право” має предметом вивчення процесів формування, еволюції, сучасного функціонування та тенденцій розвитку міжнародного-правових відносин за участю суб’єктів міжнародного права, міжнародно-правових документів і вітчизняного законодавства щодо діяльності України на міжнародній арені. Вивчивши дану навчальну дисципліну студенти повинні знати зміст міжнародно-правових документів і національного законодавства, основних принципів міжнародного права, отримати всебічну картину міжнародно-правових відносин і визначити роль України як суб’єкта міжнародного права.

Правова експертиза нормативно-правових актів у державному управлінні є вибірковою навчальною дисципліною, мета якої – дати теоретичні і прикладні знання про засоби й правила нормопроектувальної техніки, особливості використання юридичної термінології, напрямки попередження та техніко-юридичні аспекти усунення помилок у процесі здійснення нормопроектувальної діяльності, порядок здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів в Україні й ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів у державному управлінні

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні мови. Все це підвищує  попит на кваліфікованих випускників ( фахівців), вільно володіючих іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює необхідність вивчення курсу " Іноземна мова " ( за професійним спрямуванням).