Дисципліна «Інвестиційне проектування» належить до вибіркового компоненту освітньої програми, що дає здобувачам  уявлення про методологію підготовки та реалізації проектів, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації проектів, здобуття практичних навичок здійснення процедур, прийомів та визначення критеріїв, які використовуються при прийнятті проектних рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

економічний зміст та форми інвестицій; основну термінологію та зміст різних аспектів інвестиційного проектування; алгоритм оцінки ефективності реальних та фінансових інвестицій; особливості управління реалізацією інвестиційних проектів.

Після вивчення дисципліни здобувачі повинні оволодіти компетентностями: оцінювати вартість грошей в часі, враховувати інфляцію у фінансових розрахунках, використовувати аналітичні методи оцінки інвестиційних ризиків, оцінювати ефективність проекту з урахуванням методів, які базуються на дисконтованих та недисконтованих оцінках, аналізувати інвестиційні якості інструментів фондового ринку, розробляти інвестиційні стратегії.