Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи правознавства» є засвоєння здобувачами вищої освіти основоположних знань, що базуються на узагальненому розгляді широкого кола питань з основ правового життя в Україні, є формування цілісного, системного розуміння державно-правових явищ, ґенези та закономірностей їх функціонування і розвитку, оволодіння понятійно-категоріальним апаратом сучасної юриспруденції і правової практики.


Метою вивчення дисципліни «Система автоматизованого проектування» є опанування майбутніх інженерами знань про автоматизацію обчислювальних процесів при вирішенні професійних завдань, автоматизації виконання конструкторсько-проектної документації за допомогою сучасних програмних засобів обчислювальної техніки.

ФІлософія - дисципліна, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносини людини і світу, про найзагальніші суттєві характеристики людського ставлення до природи, суспільства та духовного життя у всіх його основних проявах