Дисципліна спрямована на формування визначених освітньо-професійною програмою загальних та фахових компетентностей, зокрема здатності до застосування у повсякденній діяльності набутих навичок використання елементів оздоровчого фітнесу загалом та функціонального тренінгу зокрема. В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають змогу оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками використання засобів з функціонального тренінгу під час самостійних оздоровчо-рекреаційних занять. Обсяг дисципліни – 1 кредити ЄКТС. Основні теми, які пропонуються до вивчення: характеристика та аналіз напряму «функціональний тренінг» у сучасному фітнесі, елементи  кроссфіту  (CrossFit). Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів поточного контролю та заліку.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є забезпечення необхідного рівня рухової активності студентської молоді, а також опанування теоретичними знаннями та практичними навичками щодо організації та проведення занять з функціонального тренінгу з використанням усього арсеналу обладнання для зміцнення здоров'я. Забезпечення готовності студентів до використання вправ функціонального спрямування задля профілактики дефіциту рухової активності, який призводить до порушень діяльності опорно-рухового апарату та відхилень у роботі функціональних систем організму.Дисципліна ОРГАНІЧНЕ КОРМОВИРОБНИЦТВО є складовою дисципліною освітньої програми підготовки магістра спеціальності 201 "Агрономія" спеціалізації "Органічне землеробство". Це дисципліна за вибором студента, яка включає сучасні підходи у кормовиробництві за органічного виробництва. 

Мета курсу вищої математики для студентів агрономічного факультету полягає у відновленні у студентів набутих знань та навичок за курс середньої школи та формування нових знань та вмінь їх практичного застосування.

Мета курсу вищої математики для студентів агрономічного факультету полягає у відновленні у студентів набутих знань та навичок за курс середньої школи та формування нових знань та вмінь їх практичного застосування.

Курс складається з теоретичної і практичної частин.

Мета курсу полягає у тому, щоб дати студентам системне уявлення про предмет та функції філософії, історію розвитку світової і вітчизняної філософської думки, особливості філософського осмислення дійсності. Знання філософії підвищує культуру мислення, посилює чіткість, послідовність, аргументовану доведеність суджень, ознайомлює з правилами дискусії, посилює ефективність і переконаність мови. Філософія допомагає раціонально відібрати з потоку наукової інформації необхідний матеріал та сприяє становленню самосвідомості і інтелектуальному розвитку.Дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням» – важлива складова частина підготовки фахівців аграрного профілю в умовах постійного розширення міжнародних зв’язків, посилення гуманізації та гуманітаризації вищої освіти і розрахована на студентів ВНЗ


Мета і завдання дисципліни

Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах України є практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації. В процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок загально-технічного характеру, включаючи навички перекладу загально-технічних текстів, реферування та анотування загально-технічних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.