Дисципліни «Біохімія продуктивності» спрямована на формування у здобувачів ступеня доктора філософії системи теоретичних знань та практичних навичок з біохімії продуктивності, засвоєння понятійно-категорійного апарату наукової діяльності, оволодіння теоретичними знаннями.

Біохімія належить до наук, що забезпечують формування наукового світогляду у майбутнього науковця у галузі технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Знання дисципліни дасть можливість набути теоретико-методологічні та прикладні аспекти харчових технологій, а також науково-методичні засади дослідницько-інноваційної діяльності. У разі опанування предмету здобувач матиме ґрунтовні уявлення про структуру, оптимізацію технологічних та біохімічних процесів, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції. Набуті знання сприятимуть оптимізації методології організації та контролювання відповідного рівня якості та безпечності харчових продуктів, екобезпечності й ресурсозбереження технологічних процесів їх виробництва. Знання біохімічних процесів виробництва та переробки тваринницької продукції, є запорукою впровадженням нових та удосконаленням існуючих технологій виробництва харчових продуктів.