Метою дисципліни є: підготовка майбутнього магістра до виконання професійних управлінських завдань, самостійної викладацької чи наукової роботи.

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» формує фундамент майбутнього дослідника в системі ветеринарної медицини, що є щаблем розумового розвитку людини і найспецифічним досягненням людської культури. Вона входить до складу всіх сфер людської діяльності: як матеріальної так і духовної. У виробництво наукового продукту залучені великі маси людей, численні наукові колективи, матеріальні засоби.

         В умовах інтенсивного зростання обсягів наукової та науково-технічної інформації, оновлення систем наукових знань виникає потреба в якісно новій теоретичній підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних до самостійної творчої роботи, впровадження у виробництво науково-ємких технологій і пристосування до умов ринкових відносин.

         Провідне місце у підготовці та перепідготовці наукових кадрів посідають вищі навчальні заклади. У більшості з них створені наукові школи, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій, магістратура, аспірантура, докторантура тощо.

         Ветеринарна медицина – комплексна багатогранна наука, потреби в якій постійно зростають. Кожна з дисциплін програми підготовки лікаря ветеринарної медицини є специфічною, зі своїми принципами та вимагання щодо організації навчальної та наукової роботи. Тим не менше, всі вони базуються на єдиній методології і єдиних вимогах з боку виробництва. В систему навчальної та наукової роботи вищої школи закладено єдині організаційні підходи, спільні, обов'язкові без яких не можливо розпочати ні навчання, ні наукові дослідження. Не випадково програма підготовки фахівців більшості галузей вищої освіти включає курс «Основи наукових досліджень».

Завдання:           опанування методами аналізу наявного літературного матеріалу з історії вищої освіти та науки, положень Болонської декларації та директивних рішень щодо їх впровадження.