Метою курсу є вдосконалити здобуті знання і розвинути  навички;  навчити  студентів  спілкуватися  французькою  мовою  в межах  тематичної програми  та поза ними. Сформувати вміння  зі складання діалогів; розвивати діалогічне і монологічне мовлення. Програмою курсу передбачено вивчення теорії та практики перекладу різних аспектів французької та української мов. Наголошується на способах передавання лексичних і граматичних труднощів французької мови українською та навпаки, зокрема на адекватному відтворенні власних і географічних назв, ідіом, реалій суспільного життя  тощо. Система практичних занять сприятиме успішному засвоєнню знань та навичок у царині практики мови та перекладу.


Мета курсу полягає в розвитку та формуванні в студентів вмінь і навичок правильно реалізувати мовно-стилістичні засоби в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях; розвивати навички і вміння інтерпретації мовних явищ різних рівнів, що несуть додаткову, конотативну інформацію, логічного, емоційного, естетичного, та іншу характеристику, розкривати імпліцитну інформацію, а також розвивати навички і вміння у студентів, розуміти глибинний ідейний і художній смисл, аналізувати текст як єдине художнє ціле, тобто зіставляти й ураховувати взаємодію всіх засобів художнього зображення в середині тексту, твору. Крім того, студенти повинні аналізувати, систематизувати, виділяти найбільш важливі явища в стилістиці, реферувати наукову лінгвістичну літературу, робити стилістичний аналіз із врахуванням набутих теоретичних знань із стилістики. Мета курсу полягає також у підвищенні загальної культури, у розвитку навичок вдумливого читання, у розвитку художнього смаку та вміння добре й виразно говорити і писати, у розвитку критичного мислення.


Мета і завдання вивчення дисципліни.

 

Мета: ознайомити майбутніх спеціалістів-перекладачів з теоретичними основами перекладу та прищепити їм практичні навички в галузі письмового перекладу, сприяти більш глибокому вивченню структури як англійської, так і рідної мови, збагаченню словникового та фразеологічного запасу студентів в усіх жанрах та стилях письмової літературної мови.

 

Завдання: навчити студентів-перекладачів бачити особливості оригіналу та знаходити засоби їх передачі рідною мовою, використовуючи різноманітні перекладацькі прийоми, прищепити студентам навички вільного перекладу текстів, що належать до різних жанрів англійської мови.

 

Предмет: види й прийоми перекладу, труднощі перекладу англомовних текстів різних жанрів українською мовою та способи їх подолання.

Метою навчання дисципліни "Практичний курс англійської мови" є розвиток англомовної (усної та писемної) комунікативної компетенції, необхідної для здійснення ефективного перекладу у спілкуванні в галузі аграрного сектору економіки.


курс розрахований для студентів-початківців відповідає рівню знань А1

Мета курсу - вивчення  української літератури ХХ - ХХІ століть, виявлення характерних рис модернізму й постмодернізму у текстах лірики, епосу, драматургії.

Завдання:

1. Визначити роль і місце творів українських письменників  ХХ - ХХІ століть в літературно-мистецькому процесі.

2. Виявляти і розрізняти риси стилів, течій, жанрових модифікацій  у модернізмі й постмодернізмі.

3. Оволодіти навичками аналізу  художніж текстів митців-постмодерністів, перекладачів їх творів.

4. Окреслити культурно-мистецькі  зв’язки сучасних українських і зарубіжних письменників.