Дисципліна «Практичний курс другої іноземної (французької) мови та перекладу» – є вибірковим компонентом освітньо-професійної програми Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська спеціальності 035 «Філологія» (переклад), першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Навчальна дисципліна
«Практичний курс другої іноземної (французької) мови та перекладу» є фаховою дисципліною, яка вивчається упродовж 7 семестрів, її предметом є усна та письмова комунікація в академічному та професійному середовищах, а також етикетні особливості спілкування у полікультурному просторі в умовах глобалізації.

Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через пошук, читання і реферування франкомовної літератури.


Мета курсу полягає в розвитку та формуванні в студентів вмінь і навичок правильно реалізувати мовно-стилістичні засоби в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях; розвивати навички і вміння інтерпретації мовних явищ різних рівнів, що несуть додаткову, конотативну інформацію, логічного, емоційного, естетичного, та іншу характеристику, розкривати імпліцитну інформацію, а також розвивати навички і вміння у студентів, розуміти глибинний ідейний і художній смисл, аналізувати текст як єдине художнє ціле, тобто зіставляти й ураховувати взаємодію всіх засобів художнього зображення в середині тексту, твору. Крім того, студенти повинні аналізувати, систематизувати, виділяти найбільш важливі явища в стилістиці, реферувати наукову лінгвістичну літературу, робити стилістичний аналіз із врахуванням набутих теоретичних знань із стилістики. Мета курсу полягає також у підвищенні загальної культури, у розвитку навичок вдумливого читання, у розвитку художнього смаку та вміння добре й виразно говорити і писати, у розвитку критичного мислення.


Мета і завдання вивчення дисципліни.

 

Мета: ознайомити майбутніх спеціалістів-перекладачів з теоретичними основами перекладу та прищепити їм практичні навички в галузі письмового перекладу, сприяти більш глибокому вивченню структури як англійської, так і рідної мови, збагаченню словникового та фразеологічного запасу студентів в усіх жанрах та стилях письмової літературної мови.

 

Завдання: навчити студентів-перекладачів бачити особливості оригіналу та знаходити засоби їх передачі рідною мовою, використовуючи різноманітні перекладацькі прийоми, прищепити студентам навички вільного перекладу текстів, що належать до різних жанрів англійської мови.

 

Предмет: види й прийоми перекладу, труднощі перекладу англомовних текстів різних жанрів українською мовою та способи їх подолання.

Метою навчання дисципліни "Практичний курс англійської мови" є розвиток англомовної (усної та писемної) комунікативної компетенції, необхідної для здійснення ефективного перекладу у спілкуванні в галузі аграрного сектору економіки.


курс розрахований для студентів-початківців відповідає рівню знань А1

Мета курсу - вивчення  української літератури ХХ - ХХІ століть, виявлення характерних рис модернізму й постмодернізму у текстах лірики, епосу, драматургії.

Завдання:

1. Визначити роль і місце творів українських письменників  ХХ - ХХІ століть в літературно-мистецькому процесі.

2. Виявляти і розрізняти риси стилів, течій, жанрових модифікацій  у модернізмі й постмодернізмі.

3. Оволодіти навичками аналізу  художніж текстів митців-постмодерністів, перекладачів їх творів.

4. Окреслити культурно-мистецькі  зв’язки сучасних українських і зарубіжних письменників.