Навчальна дисципліна «Практичний курс другої іноземної мови та переклад (французька)» є фаховою дисципліною, яка вивчається упродовж 7 семестрів, її предметом є усна та письмова комунікація в академічному та професійному середовищах, а також етикетні особливості спілкування у полікультурному просторі в умовах глобалізації. Вивчення дисципліни базується на знаннях таких дисциплін, як «Українська мова», «Практичний курс першої іноземної мови та переклад».

Оскільки французька мова для студентів є другою іноземною, вони мають можливість зіставити наукові підходи вивчення та дослідження рідної та іноземних мов. Зміст дисципліни охоплює специфіку фахової термінології, методи дослідження явищ сучасної французької мови, аналіз сучасних поглядів на дискусійні мовознавчі проблеми. Зазначений курс спрямований на розвиток здатності студентів самостійно набувати і удосконалювати знання та вміння через пошук, читання і реферування франкомовної літератури.


Мета курсу полягає в розвитку та формуванні в студентів вмінь і навичок правильно реалізувати мовно-стилістичні засоби в різних видах мовленнєвої діяльності та в різних комунікативних ситуаціях; розвивати навички і вміння інтерпретації мовних явищ різних рівнів, що несуть додаткову, конотативну інформацію, логічного, емоційного, естетичного, та іншу характеристику, розкривати імпліцитну інформацію, а також розвивати навички і вміння у студентів, розуміти глибинний ідейний і художній смисл, аналізувати текст як єдине художнє ціле, тобто зіставляти й ураховувати взаємодію всіх засобів художнього зображення в середині тексту, твору. Крім того, студенти повинні аналізувати, систематизувати, виділяти найбільш важливі явища в стилістиці, реферувати наукову лінгвістичну літературу, робити стилістичний аналіз із врахуванням набутих теоретичних знань із стилістики. Мета курсу полягає також у підвищенні загальної культури, у розвитку навичок вдумливого читання, у розвитку художнього смаку та вміння добре й виразно говорити і писати, у розвитку критичного мислення.


Мета і завдання вивчення дисципліни.

 

Мета: ознайомити майбутніх спеціалістів-перекладачів з теоретичними основами перекладу та прищепити їм практичні навички в галузі письмового перекладу, сприяти більш глибокому вивченню структури як англійської, так і рідної мови, збагаченню словникового та фразеологічного запасу студентів в усіх жанрах та стилях письмової літературної мови.

 

Завдання: навчити студентів-перекладачів бачити особливості оригіналу та знаходити засоби їх передачі рідною мовою, використовуючи різноманітні перекладацькі прийоми, прищепити студентам навички вільного перекладу текстів, що належать до різних жанрів англійської мови.

 

Предмет: види й прийоми перекладу, труднощі перекладу англомовних текстів різних жанрів українською мовою та способи їх подолання.

Метою навчання дисципліни "Практичний курс англійської мови" є розвиток англомовної (усної та писемної) комунікативної компетенції, необхідної для здійснення ефективного перекладу у спілкуванні в галузі аграрного сектору економіки.


курс розрахований для студентів-початківців відповідає рівню знань А1

Мета курсу - вивчення  української літератури ХХ - ХХІ століть, виявлення характерних рис модернізму й постмодернізму у текстах лірики, епосу, драматургії.

Завдання:

1. Визначити роль і місце творів українських письменників  ХХ - ХХІ століть в літературно-мистецькому процесі.

2. Виявляти і розрізняти риси стилів, течій, жанрових модифікацій  у модернізмі й постмодернізмі.

3. Оволодіти навичками аналізу  художніж текстів митців-постмодерністів, перекладачів їх творів.

4. Окреслити культурно-мистецькі  зв’язки сучасних українських і зарубіжних письменників.