Мета курсу - формування системи знань про закономірності будови поверхні Землі, способи її вимірювання й відображення на топографічних картах, методи складання та використання тематичних карт, орієнтованих на раціональне використання й охорону лісових ресурсів.


Мета дисципліни – вивчення і пізнання закономірностей будови, розвитку, розмноження, еволюції флори  природних і антропогенних комплексів, зональних особливостей поширення та розподілу видів і рослинних угрупувань України.

Завдання:

-      вивчити закономірності будови, розвитку, розмноження, еволюції флори  природних і антропогенних комплексів;

-      пізнати зональні особливості поширення та розподілу видів і рослинних угруповань України;

-      засвоїти наукові основи про життя і розвиток рослин;

-      повноцінно  використовувати  дані знання у процесі фахової підготовки та наступної професійної діяльності.

         У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати:

-      будову та життєдіяльність клітин і тканин, їх структурну організацію;

-      морфологію і анатомію вегетативних і генеративних органів;

-      флористичне і ценотичне різноманіття природних і польових екосистем;

-      екологічні, географічні та созологічні особливості рослинного покриву України і прилеглих територій.

вміти:

-      самостійно виготовляти постійні та тимчасові препарати ботанічних об’єктів;

-       визначати рослини різних систематичних груп;

-      збирати та гербаризувати рослини;

-      робити аналіз флори і рослинності, дати господарську оцінку природних та культурних угідь і намічати шляхи їх раціонального використання.


Метою вивчення дисципліни "Основи композиції" є формування правильного архітектурно-планувального світогляду, вивчення законів, засобів, прийомів та способів організації композиції для подальшого використання цих основ в вивченні наступних дисциплін та в практиці створення ландшафтних об'єктів. Курс композиції ставить за мету поряд із розвитком творчих здібностей студентів вивчення об'єктивних закономірностей композиції, засобів, прийомів і правил правдивого відображення дійсності в образній формі. Пізнавши основні закони композиції, студенти одержують ключ до аналізу і глибокого розуміння добутків різних видів і жанрів мистецтва.

           

Метою вивчення навчальної дисципліни «Живопис,рисунок,графіка» є засвоєння основ грамоти рисунка, необхідних для подальшого розкриття творчого потенціалу студента при вивченні фахових дисциплін.

Основними завданнями дисципліни«Живопис,рисунок,графіка» є набуття студентами знань та практичних навичок виконання рисунка предметів з натури: вивчення об’ємно-конструктивної форми предметів, основних законів перспективи, композиції, світла і тіні, виразних засобів графіки.