Метою та завданням дисципліни «Оцінка земель» є вивчення студентами основ грошової оцінки земель та використання отриманих знань у практичних завданнях. Студенти повинні знати нормативноправові та методичні основи оцінки земель, механізми взаємодії оцінки та інших складових земельного кадастру, застосовувати при оцінці землевпорядну документацію, вміти аналізувати та застосовувати інформаційні джерела.


Метою дисципліни є вивчення студентами, майбутніми інженерами- землевпорядниками, основ економіко-математичного моделювання і використання отриманих знань у практичних завданнях. Студенти повинні знати методи економіко- математичного моделювання, володіти навичками обробки і аналізу інформації із застосуванням виробничих функцій, вміти використовувати оптимізаційні економіко- математичні моделі при розробці схем і проектів землеустрою.


Вивчення узгодженого в технологічному, економічному й екологічному відношенні розміщення на територіях землеволодінь і землекористувань сукупності об’єктів, споруд, інженерних комунікацій, елементів контурно-меліоративної організації території (КМОТ) схилових земель й елементів внутрішньогосподарської організації території рівнинних земель, що забезпечують функціонування території як єдиного організму (село, місто, район, область).


Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: БакалаврСеместр: 8. ECTS: 5.
Автор ЕНК: Прядка Тетяна Миколаївна - доцент кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру.
Анотація: У курсі розглядаються питання: 
1.    суть, функції, зміст і організація землекористування та землевпорядкування;
2.    сучасне законодавство, методичні, нормативні і інші правові документи, які регламентують економіку землекористування та землевпорядкування, оборот типів землекористування;
3.    методи оптимізації та оцінки ефективності формування різних типів землекористування й їх ринкової вартості, інвестицій в землевпорядні рішення в процесі проектування;
4.    оцінка ефективності формування землеволодінь і землекористувань та впорядкування їх території в процесі землеустрою;
5.    варіантне проектування та планування землекористування ринкового типу, обґрунтування їх вибору по критеріях соціальної і еколого-економічної ефективності.

Метою та завданням дисципліни " Організація та управління виробництвом в землеустрої " є розробка таких соціально-економічних заходів в програмній, проектній та робочій землевпорядній документації, які б забезпечували раціональне використання та охорону земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів за умов запровадження наукової організації праці при веденні землевпорядного процесу, підвищення якості практичних рішень та проектної документації в цілому.

Завданням даного курсу є навчити студентів, відповідно до кваліфікаційної характеристики, організації проведення землевпорядних робіт на всіх ієрархічних рівнях управління земельними ресурсами і безпосередньо на всіх етапах землевпорядного виробництва.

 


Мета – вивчення студентами основ грошової оцінки земель та використання отриманих знань у практичних завданнях. Студенти повинні знати нормативно- правові та методичні основи оцінки земель, механізми взаємодії оцінки та інших складових земельного кадастру, застосовувати при оцінці землевпорядну документацію, вміти аналізувати та застосовувати інформаційні джерела. Завдання – дати студентам необхідні знання, що дозволять їм володіти виконанням нормативної та експертної грошової оцінки земель, в тому числі визначати вплив, який оцінка справляє на розвиток земельних відносин. Вивчення дисципліни має підготувати студентів до подальшого творчого осмислення і вирішення конкретних практичних і методичних задач, пов’язаних з оцінкою земель у конкретних умовах.

Мета курсу 

Мета курсу полягає у засвоєнні і набутті слухачами необхідних теоретичних знань та  практичних  навичок  у  сфері  автоматизації державного земельного кадастру та формування  знань  про  розвиток  автоматизованих  систем  України  та  світу,  внесок українських і закордонних вчених.  

Завдання 

Завдання  вивчення  дисципліни  є  формування  у  фахівця  теоретичних  знань  і  практичних  навичок  забезпечення  автоматизації  земельно-кадастрових  робіт  для планування розвитку територій, інвентаризації земельних ресурсів, прогнозування стану земельного фонду, контролю за використанням та охороною ґрунтів. 

Метою  дисципліни  «Державна  експертиза  землевпорядних  рішень»  є

володіння методами проведення державної експертизи, що дозволить:

-  організувати комплексну оцінку об’єктів землевпорядної документації;

-  перевірити відповідність проектної землевпорядної документації вимогам земельного законодавства;

-  підвищити якість розробки землевпорядної документації;

-  впровадити передові методи проектування та досягнення науково-технічного прогресу;

-  регулювання плати за землю;

-  підвищити науково-технічний та професійний рівень виконавців державної експертизи землевпорядної документації.

Завданням вивчення дисципліни є формування знань та володіння нормативно-правовими актами стосовно відповідного вивчення, аналізу та оцінки землевпорядної документації щодо відповідності вимогам законодавства,

встановленим стандартам, нормам, правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для об’єктів державної експертизи.

Управління земельними ресурсами є спеціальною дисципліною в процесі підготовки інженерів-землевпорядників і має своєю метою пізнання сутності і закономірностей розвитку управління земельними ресурсами, вивчення методів та механізмів управління. Кожному способу суспільного виробництва, рівню продуктивних сил і виробничих відносин відповідають певна система управління земельними ресурсами, зумовлена панівною формою власності на землю й інші засоби виробництва, а також властиві їм форми землекористування. Щоб правильно зрозуміти суть і основні шляхи розвитку управління земельними ресурсами, обґрунтувати його зміст і розкрити закономірності його зміни в конкретних умовах земельного ладу, необхідно простежити історичний зв'язок управління з іншими явищами та конкретний історичний досвід.