Дисципліна «Профілактика та психокорекція корпоративного булінгу» спрямована на оволодіння здобувачами вищої освіти соціальної і психологічної природи насилля, чинників, основних форм та проявів, наслідків як для жертв насилля, так і для кривдників та соціуму в цілому. Розкриваються принципи та особливості надання психологічної допомоги жертвам і кривдникам, основи профілактики та корекції насильницької поведінки.

    Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти систематизованих знань про психологічні особливості булінгу, його форми, можливі прояви та наслідки, формування знань щодо змісту, видів, психологічних чинників та особливостей корекції віктимної поведінки особистості і сприяння формуванню відповідних умінь та навичок.