Метою вивчення дисципліни "Основи композиції" є формування правильного архітектурно-планувального світогляду, вивчення законів, засобів, прийомів та способів організації композиції для подальшого використання цих основ в вивченні наступних дисциплін та в практиці створення ландшафтних об'єктів. Курс композиції ставить за мету поряд із розвитком творчих здібностей студентів вивчення об'єктивних закономірностей композиції, засобів, прийомів і правил правдивого відображення дійсності в образній формі. Пізнавши основні закони композиції, студенти одержують ключ до аналізу і глибокого розуміння добутків різних видів і жанрів мистецтва.

           

Метою вивчення навчальної дисципліни «Живопис,рисунок,графіка» є засвоєння основ грамоти рисунка, необхідних для подальшого розкриття творчого потенціалу студента при вивченні фахових дисциплін.

Основними завданнями дисципліни«Живопис,рисунок,графіка» є набуття студентами знань та практичних навичок виконання рисунка предметів з натури: вивчення об’ємно-конструктивної форми предметів, основних законів перспективи, композиції, світла і тіні, виразних засобів графіки.

         Мета навчальної практики  - глибоке пізнання та вивчення ґрунтового вкриття, як середовища росту лісових культур, вивчення закономірностей географічного поширення ґрунтів, пізнання основних елементарних природних процесів ґрунтоутворення і на цій основі передбачати та моделювати особливості ґрунтових процесів на штучних та рекультивованих ґрунтах. Це дасть можливість розробляти заходи по відродженню порушених міських ґрунтів та створенню штучних ґрунтових субстратів, які використовують в садово-парковому будівництві та озелененні території.