Згідно з навчальним планом на 2021–2022 навчальний рік, на вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для денної форми навчання виділено всього 150 академічних години (5 кредити ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 56 години (практичні заняття – 56), самостійна робота студентів – 94 годин.

Мета вивчення дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська) полягає у формуванні в майбутніх фахівців професійно-комунікативної компетенції. Здобувачі освіти мають оволодіти мовленням на рівні програмних вимог (на рівні професійної комунікативної достатності), тобто бути здатними і готовими реалізувати одержану  підготовку в своїй майбутній практичній діяльності.