Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська) полягає у формуванні в майбутніх фахівців професійно-комунікативної компетенції. Здобувачі освіти мають оволодіти мовленням на рівні програмних вимог (на рівні професійної комунікативної достатності), та бути зготовими реалізувати одержану  підготовку в своїй майбутній професійній діяльності.