Згідно з навчальним планом на 2021–2022 навчальний рік, на вивчення дисципліни «Генетика та молекулярна біологія клітини» для денної форми навчання виділено всього 90 академічних годин (3 кредити ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 42 години (лекції – 14, практичні заняття – 28), самостійна робота студентів – 48 годин.

 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання:

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

21 – Ветеринарна медицина

Денна форма навчання

Загальна кількість годин – 90

    Обов’язкова  дисципліна

Аудиторних занять – 42

Самостійна робота – 48

Спеціальність:

211 – Ветеринарна медицина

Рік підготовки: 1-й

Семестр 1-й

Кількість змістових модулів – 2

Кредитів 3

 

Лекцій 14

Лабораторних занять 28

Тижневе навантаження:

1 семестр – 3(1/2)

 

Всього: 90 год

Навчальна практика:

-

Вид контролю:

залік

 

 

Структура дисципліни за видами занять

A

лекції

B

семінари

C

самостійна

D

лабораторні

E

неклінічні з тваринами, макетами

F

клінічні з тваринами

G

інше

H

разом

14

48

28

90

A: лекції; B: семінари; C: контрольоване самонавчання; D: лабораторна та описова робота, E: неклінічна робота на тваринах; F: клінічна робота на тваринах; G: інші; H: разом

 

Метою вивчення дисципліни «Генетика та молекулярна біологія клітини» є  вивчення фахівцями ветеринарної медицини механізму генетичного контролю онтогенезу, що представляє не тільки великий теоретичний інтерес для розуміння нормального розвитку популяції, але і має величезне значення для вирішення таких важливих проблем як розведення високопродуктивних тварин, їх резистентність до різних захворювань, діагностика, профілактика і лікування спадкових і уроджених пороків розвитку та генетично обумовлених хвороб. Орієнтуватися в сучасних концепціях молекулярної біології, мати цілісне уявлення про молекулярні механізми збереження і реалізації генетичної інформації, структуру і функції нуклеїнових кислот і білків, методи аналізу біологічних послідовностей та просторових структур біологічних макромолекул, сформувати у студентів цілісний і системний погляд молекулярно-біологічних процесів.

№ СК за СВО

Класифіка-ція компетентностей за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність та

відповідальність

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК 1

Здатність встановлювати особливості будови і функціонування клітин, тканин, органів, їх систем та апаратів організму тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, комах (бджіл), риб та інших хребетних.

Володіти знаннями будови органів, їх систем і апаратів та всього організму загалом на макро-, мікро- і субмікро-скопічному рівнях, знати функцію, топографію, визначати видову та вікову приналежність органів, їх систем та апаратів за умов норми та патології

Спроможність з’ясовувати на макро-, мікро- і субмікроскопічному рівнях структуру, топографію, видову та вікову приналежність органів, їх систем та апаратів. З’ясовувати функцію клітин, тканин, органів, їх систем та апаратів організму тварин за умов норми та патології

Пояснювати та робити узагальнення стосовно встановлених особливостей будови і функціонування клітин, тканин, органів, їх систем та апаратів у тварин

датність самостійно встановлювати наявність чи відсутність відхилень між морфофункціональними параметрами об’єкта за норми та з’ясованими параметрами, знаходити рішення, рекомендувати шляхи його виконання, відповідати за прийняте рішення та передбачати можливі наслідки