Силабус навчальної дисципліни

«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ СВИНЕЙ»

 

Спеціальність: 211

Назва університету

Білоцерківський національний аграрний університет

 

Назва факультету

Факультет ветеринарної медицини

 

Назва  дисципліни

Внутрішні хвороби свиней

 


Викладач

ГАРЬКАВИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, PhD. DVM

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

Профайл викладача: посилання на профіль

 Тел.: +380931630211

  E-mail: корпоративна ел.пошта

Робоче місце: 1.315

 

Курс та семестр, у якому планується вивчення дисципліни

6 курс, 11-12 семестр

 

Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/загальна кількість год

 

1,5 (45 год.); 1,5 (45 год)

 

Тижневе навантаження

1,5 год

 

Форми навчання

Лекції, практичні

 

Мова викладання

Українська

 

Передумови вивчення дисципліни

 

“Анатомія тварин”, “Цитологія, гістологія, ембріологія”, “Фізіологія тварин”, “Патологічна фізіологія”,  “Ветеринарна мікробіологія”, “Клінічна діагностика та діагностична візуалізація”, “Фармакологія та фармакотерапія”, “Анестезіологія та оперативна хірургія”, “Загальна та спеціальна хірургія великих тварин”

 

Методи контролю знань

Залік, іспит

 

Результати навчання та компетентності

Студенти повинні мати базові знання та практичні навики щодо виконання технологічних і лікувальних хірургічної операцій, а також освоєння діагностичних критеріїв та оволодіння лікувальними алгоритмами щодо окремих  хірургічних захворювань у свиней, базуючись на  принципах і процедурах біоетики та біобезпеки, асептики та антисептики.

 

Чому це цікаво/потрібно вивчати (мета)

Студенти мають знати: види і методи лікування, профілактики; етіологію і механізми; методи клінічної лабораторної і візуальної діагностики; аналіз та інтерпретацію результатів лабораторних досліджень; фармакологічні засоби та патогенетичні основи лікування внутрішньої патології у свиней з урахуванням вікових та фізіологічних особливостей її перебігу та анатомо-топографічної локалізації.

 

Чому можна навчитися (результати навчання)

Вміти: володіти прийомами та засобами екстреної лікувальної допомоги та інтенсивної терапії за внутрішніх хвороб свиней; володіти фармакологічними та інструментальними методами лікування свиней за внутрішньої та метаболічної патології; діагностичні алгоритми та лікувальні протоколи за внутрішніх хвороб свиней, їх ускладнень.

 

Опис дисципліни

База проведення занять з  дисципліни

Аудиторії, музей хірургічної патології і лабораторія кафедри, Міжкафедральні клініки та ферми навчально-дослідного господарства університету, ферми сільськогосподарських підприємств

 

Теми аудиторних занять

Лекції

1. Пропедевтика внутрішніх хвороб свиней. Патогенетична терапія. Етіотропна терапія. Замінна терапія. Диспансеризація свиней. Якість кормів, води, годівлі – основа профілактики хвороб свиней.

2. Хвороби органів системи травлення у свиней: поширення, класифікація.

3. Класифікація і поширення метаболічних хвороб, що викликані нестачею мікроелементів, у новонароджених поросят і поросят на дорощуванні.

4. Класифікація і поширення метаболічних хвороб, що викликані нестачею макроелементів і вітамінів, у новонароджених поросят і поросят на дорощуванні.

 

 

Практичні заняття

1. Ентеральні і парентеральні методи введення ліків, що застосовують у свинарстві. Аерозолетерапія.

2. Особливості проведення диспансеризації тварин на фермах по виробництву свинини. Антипоживні речовини кормів як причина розвитку внутрішніх незаразних хвороб у свиней.

3. Міокардит. Ендокардит.

4. Пневмонії у свиней. Профілактика і лікування.

5. Гастроентерит поросят. Виразкова хвороба.

6. Етіологія, симптоми, профілактика хвороб печінки у свиней.

7. Гіпотрофія новонароджених поросят. Гіпоглікемія поросят.

8. Залізодефіцитна анемія поросят. Паракератоз поросят. Д-гіповітаміноз поросят.

Рекомендована література

1. Болезни свиней / А. Грисслер, Т. Фигльмайр, М. Хольцхой, М. Вернер-Тучку

; пер. с нем. Г. Бельченко, Т. Ляпина, А. Хищенко. – К.: ООО “Аграр Медиен Украина”, 2010. – 235 с.

Хвороби свиней /В.І. Левченко, В.П. Заярнюк, І.В. Папченко [та ін.]; За ред. В.І. Левченка і І.В. Папченка. − Біла Церква, 2005. − 168 с.

2. Энциклопедия воспроизводства / И. Морару, Т. Фигльмайр, А. Грисслер [и др.]. – К.: ООО “Аграр Медиен Украина”, 2012. – 223 с.

3. Анестезія та добробут тварин / К. Портьє (VetAgro Sup), С.В. Рубленко, В.Г. Андрієць, М.В. Рубленко, М.Г. Ільніцький, В.М. Власенко. – Біла Церква, 2017. – 54 с.

4. Hendrickson A. Dean. Turner and Mcilwraith's techniques in large animal surgery / Dean A. Hendrickson, A. N. Baird. – 4th ed., 2013. – 352 р.

5. Duncanso G.R. Farm animal medicine and surgery: for small animal veterinarians / G.R. Duncanso. –  MPG Printgroup Ltd, 2013. – 282 p.

Структура дисципліни за видами занять

A

лекції

B

семінари

C

Самостійна

D

лабораторні

E

неклінічні з тваринами, макетами

F

клінічні з тваринами

G

інше

H

Разом

8

2

21

-

9

5

-

45

1,5 кредиту

8

2

21

4

6

4

 

45

1,5 кредиту

 

Дата останньої модифікації

програми

 

 

Оригінальність навчальної дисцирліни

Авторський курс, викладання українською мовою

Лінк на дисципліну

 

Завідувач кафедри                                                                                                         Богатко Л.М.

 

Розробник                                                                                                                         Гарькавий В.О.