Митне право є однією з вибіркових навчальних дисциплін, що передбачена для вивчення при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» у всіх закладах вищої освіти в Україні. Засвоєння  здобувачами вищої освіти матеріалу цієї дисципліни становить фундамент професійної підготовки юриста.

Дисципліна вивчається на третьому курсі денної форми навчання, тобто на тому етапі підготовки, коли студенти вже мають певну базу правових знань з адміністративного та кримінального права, паралельно йде вивчення кримінального процесу. Специфікою цієї програми є те, що крім основ митної справи, до неї включені питання організації діяльності митної системи України у напрямку захисту економічних інтересів, та боротьби із проявами протиправної поведінки, що мають місце при переміщення товарів та інших предметів через митний кордон.

Завданнями є:

1) засвоєння теорії митного права, загальних засад здійснення митного контролю та митного оформлення, норм митного законодавства, практики його застосування;

2) формування навиків правильного тлумачення і застосування норм Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань митного оформлення;

3) формування вміння визначати, юридично обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію, захищати права та інтереси особи, тобто внести вагомий вклад у формування компетентного юриста.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1) основні терміни митного права;

2) структуру та повноваження митних органів;

3) засади здійснення митного контролю та митного оформлення;

4) порядок переміщення та пропуску товарів та транспортних засобів через митний кордон;

5) принципи регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

6) повноваження посадових осіб митниць в сфері правоохоронної діяльності;

7) порядок провадження в справах про порушення митних правил.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

1) здійснювати систематизацію та пошук норм митного законодавства;

2) здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань;

3) правильно тлумачити і застосовувати норми митного права, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання;

4) правильно визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію.