Навчальна дисципліна  «Практичний курс другої іноземної мови та  переклад (німецька мова)» є багатосеместровою дисципліною, входить до циклу фахової підготовки, викладається на 1, 2,3,4-му курсах, передбачає оволодіння усною та письмовою комунікацією в побутовому, академічному та професійному середовищах та логічно пов'язаний з курсами «Вступ до мовознавства», «Основи теорії мовної комунікації», «Практика перекладу» тощо.

Мета курсу: набуття студентами професійних комунікативних компетенцій, які включають у себе уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми під час мовленнєвого процесу, застосовувати знання у практичних ситуаціях тощо. 

Цілі курсу: оволодіння лексичними, граматичними, семантичними, фонологічними, орфоепічними компетенціями, вміння користуватися граматичними ресурсами мови як цілісним механізмом виконання комунікативних завдань, усвідомлення та контроль організації змісту, відношення слова до його загального контексту. Отримання практичного досвіду поведінки в різних культурних і професійних ситуаціях, та реагування на них, розвинення навичок адекватно діяти у конкретних професійних ситуаціях, отримання різномовних професійних комунікативних компетенцій.