Дисципліна "Біологічний захист сільськогосподарських культур в органічному рослинництві" є складовою дисципліною освітньої програми підготовки магістрів спеціальності 201 "Агрономія".
Біологічний захист сільськогосподарських культур в органічному рослинництві - це галузь знань, предметом досліджень якої є біоагенти та біорегулятори — природні та генетично змінені організми та їх генні продукти.
Суть біологічного захисту сільськогосподарських культур полягає у використанні проти шкідливих організмів їхніх природних ворогів (хижаки, паразити, гербіфаги) і продуктів їхньої життєдіяльності (антибіотики, феромони, гормони тощо).
Головною метою є  отримання високоякісної (екологічно безпечної) продукції сільськогосподарського виробництва за умови збереження біологічного різноманіття біоценозів.