МЕТА Й ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА”

 

Мета вивчення дисципліни. Метою курсу  «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА» є формування у студентів системи знань з ефективності організації і управління сільськогосподарським виробництвом за умов багатоукладності економіки і розвитку ринкових відносин.

Мета навчальної дисципліни:

-     дати майбутнім фахівцям знання про методологію підприємництва в агробізнесі, розробку і реалізацію підприємництва в агроформуваннях, способи та засоби реалізації підприємницьких проектів в аграрній сфері і механізм управління ними, критерії оцінки ефективності агропідприємства;

-     сформувати у студентів теоретичну і методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою  аграрної підприємницької діяльності;;

-     виробити у студентів уміння ефективної організації сільського господарського виробництва в умовах багатоукладної економіки, високоефективному веденню аграрного бізнесу, розвивати широке економічне мислення, діловитість, ініціативність, підприємницькі навички, творчий підхід до вирішення питань організації і планування сільськогосподарського виробництва з метою досягнення максимальної прибутковості кінцевих його результатів;

-    виховати у студентів повагу до аграрних формувань і пробудити бажання активного впливу на розвиток і удосконалення агробізнесу.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси та методи організації та ведення підприємницької діяльності в агроформуваннях як важливої частки господарської діяльності в Україні.

Об`єктами курсу «Основи підприємництва» є вивчення форм прояву економічних законів та механізмів їх дії стосовно підприємницької діяльності аграрних формувань в конкретних умовах сільськогосподарського виробництва.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана з дисциплінами «Економіка, «Системи технологій», «Національна економіка», «Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», які вивчалися раніше

Завдання вивчення дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент має одержати необхідні знання з теорії та практики організації підприємницької діяльності на селі, зокрема, він повинен:

знати :

- порядок створення та реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності;

- методи та способи оцінювання підприємницьких ідей та підприємницького середовища;

- основи механізму функціонування державного регулювання в сфері підприємництва;

- призначення, основні цілі й завдання бізнес-плану та технологію його розробки;

- поняття комерційної таємниці та механізм її захисту;

- сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні;

- види та елементи підприємницької культури.

На підставі одержаних знань студент повинен вміти:

-   розраховувати основні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та проводити їх аналіз;

-  оцінювати вплив зовнішніх факторів на результативність господарської діяльності суб'єктів підприємництва;

-  обґрунтовувати вибір виду, сфери та організаційно-правової форми підприємницької діяльності;

-  здійснювати державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності;

-  розробляти  бізнес-план підприємства;

-  організовувати захист комерційної таємниці на підприємстві; 

-  застосовувати етичні норми поведінки підприємця в умовах сучасного конкурентного середовища.

-    виробити у студентів уміння розробляти установчі документи агроформувань; аналізувати звітність підприємства і готувати необхідну інформацію для її формування; оцінювати результативність галузі рослинництва; розробляти та впроваджувати прогресивні  технології.

Завдання лекційних занять

Мета проведення лекцій полягає в тому, щоб ознайомити студентів з ефективними напрямками організації підприємницької діяльності в аграрних формуваннях на засадах підприємництва.

 

Завдання практичних занять

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів навички отримання теоретичних  і набуття практичні  навички з питань ефективного використання виробничих ресурсів, раціональної організації праці, високоефективного ведення аграрного бізнесу в умовах ринкової конкуренції.

Завдання проведення практичних занять:

-     засвоїти основні положення процесів розвитку і обґрунтування ефективних організаційно - правових форм та навчитися використовувати свої теоретичні знання на практиці; глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях.