Наше складне, динамічне, суперечливе сьогодення вимагає від людини здатності цілеспрямованої, усвідомленої, розумної орієнтації в навколишньому світі. Саме засвоєння досягнень філософської культури сприяє формуванню у особистості цієї здатності. Знання філософії підвищує культуру мислення, посилює чіткість, послідовність, аргументовану доведеність суджень, ознайомлює з правилами дискусії, посилює ефективність і переконаність мови.

Навчальна  дисципліна «Філософія» передбачає засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності; ознайомлення студентів із наявними філософськими концепціями, які розкривають поліфонізм і плюралізм філософського мислення; створення умови для формування світоглядно-методологічної культури студентства.

Таким чином основною метою курсу є:

1) якісне засвоєння базових знань;

2) виховання певної філософської методики мислення.

Форми навчання: лекційні та семінарські заняття, самостійна робота студентів.

На семінарських заняттях розглядаються ключові питання курсу, аналізуються основні поняття та їхній звязок, висвітлюються завдання творчого характеру, розглядаються проблемні питання.

Самостійна робота студентів передбачає підготовку за рекомендованою літературою, написання рефератів, підготовку реферативних робіт, самостійне вивчення окремих питань.

Форми контролю: поточний контроль на семінарських заняттях в усній або письмовій формі, модульні контрольні роботи та семестровий контроль (письмовий іспит).

Завдання поточного контролю полягає у перевірці рівня засвоєння пройденого матеріалу, вироблення навичок самостійного опрацювання текстів, здатності їх осмислення та вміння відобразити здобуті знання матеріалу усно та письмово.

Завдання семестрового контролю зводиться до  перевірки розуміння студентами програмного матеріалу в цілому.

 

 

Вивчаючи курс «Філософія» студенти повинні

 

Знати:

  • визначення основних філософських категорій і понять;
  • основний зміст тем усіх розділів програми;
  • орієнтуватися в традиціях філософського мислення сформованих в контексті світових, загально цивілізаційних вимірів.

Уміти:

  • здійснювати аналіз освоєного матеріалу;
  • обстоювати власну точку зору на дискусійні проблеми як вітчизняної, так і зарубіжної філософської думки;
  • використовувати набуті філософські знання при аналізі світоглядно-методологічних проблем сучасного наукового пізнання;
  • формувати та обґрунтовувати власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення.