Метою навчання дисципліни "Ділова англійська мова " є розвиток англомовної (усної та писемної) комунікативної компетенції, необхідної для здійснення спілкування у ділових сферах комунікації. Відповідно до основної мети навчання іноземної мови в немовному ВНЗ визначаємо наступні завдання навчання дисципліни “Ділова англійська мова”:

1. Навчити студентів висловлювати власні думки англійською мовою і розуміти англомовні висловлюванні співбесідника в усній і письмовій формі у професійних та непрофесійних сферах ділового спілкування.

2. Навчити студентів користуватися англійською мовою як засобом отримання та поглиблення систематичних знань зі спеціальності, тобто засобом самовдосконалення.

3. Розвивати в студентів уміння ділового усного та писемного мовлення в контексті “діалогу культур” засобами іноземної мови.

4. У процесі навчання дисципліни “Ділова англійська мова” показати роль іноземної мови у становленні людини як особистості і фахівця, який відповідає сучасним вимогам світової спільноти.