Мета викладання навчальної дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” - сформувати у майбутніх фахівців професійно зорієнтовані уміння та навички досконалого володіння українською літературною мовою.