Внутрішні хвороби тварин – дисципліна, яка вивчає причини виникнення, механізми розвитку, симптоми, перебіг, методи розпізнавання, лікування і профілактики внутрішніх хвороб тварин.

Дисципліна «Внутрішні хвороби тварин» включає дві частини: перша – загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин, друга – спеціальна патологія, терапія і профілактика – вивчає хвороби окремих систем і органів, хвороби, спричинені порушенням обміну речовин, особливості перебігу хвороб у молодняку, птиці, дрібних домашніх тварин і хутрових звірів.

Вивчення курсу ґрунтується на структурно-логічному зв’язку зі знаннями з анатомії, гістології, біофізики, фізіології та патологічної фізіології, імунології, фармакології, біохімії, клінічної діагностики і клінічної біохімії, годівлі, зоогігієни. Спеціаліст має знати лікарські та отруйні рослини, основи кормовиробництва. Для проведення диференціальної діагностики захворювань студенти повинні вміти пов’язувати вивчення дисципліни зі знаннями, одержаними з навчальних дисциплін “Мікробіологія”, “Вірусологія”, “Патологічна анатомія”, “Епізоотологія” та “Паразитологія”.

 Завдання вивчення дисципліни:

·       вивчення основних причин хвороб внутрішніх органів та факторів, що сприяють їх виникненню;

·       вивчення розвитку патологічного процесу, тобто патогенезу, за внутрішніх хвороб тварин;

·       на основі даних анамнезу, результатів клінічного, лабораторного та інших спеціальних методів дослідження хворих тварин уміти поставити діагноз хвороби, у тому числі за субклінічного перебігу.

·       навчити студентів пояснювати зміни різних показників крові, сечі, вмістимого рубця та інших біологічних субстратів з метою глибокого проникнення в суть патологічного процесу та діагностики внутрішніх хвороб, контролю за їх розвитком та виясненням прогнозу;

·       навчити студентів правильно визначати комплекс лікувальних заходів (дієто- і фізіотерапія, етіотропна і патогенетична терапія) та обґрунтовувати їх фармакодинаміку за конкретної хвороби, правильно вводити ліки, контролювати процес одужання або своєчасно виявляти нові ускладнення;

·       навчити студентів розробляти і впроваджувати в практику комплекс загальних профілактичних заходів з метою попередження виникнення внутрішніх хвороб, а в разі їх появи – подальшого поширення.

Після вивчення «Внутрішніх хвороб тварин» студент повинен знати:

·       загальну профілактику внутрішніх хвороб тварин;

·       методи дослідження хворих тварин;

·       методи і техніку введення лікарських речовин;

·       види і методи терапії;

·       нозологію внутрішніх хвороб;

·       етіологію, патогенез, етапи побудови діагнозу, синдроматику хвороб, методи діагностики, лікування і профілактики внутрішніх хвороб тварин;

уміти:

·       володіти технікою застосування основних та окремих спеціальних методів дослідження і надання лікувальної допомоги;

·       виконувати лабораторні методи дослідження крові, сечі, молозива, молока, калу, вмісту передшлунків;

·       аналізувати одержані результати досліджень, їх причини, діагностичне і прогностичне значення;

·       діагностувати хвороби, назначати і проводити лікування;

·       організовувати заходи щодо профілактики внутрішніх хвороб тварин.

Підсумковими формами контрольних заходів з навчальної дисципліни є залік (VІІ), курсова робота та іспит (VІІІ семестр).