Засади ринкової економіки, орієнтація на входження України до Світової організації торгівлі (СОТ), інтеграція агропромислового виробництва країни у відповідні європейські структури та прийняття України до європейського єдиного простору вищої освіти і науки вимагають підготовки конкурентоспроможних фахівців, знання яких відповідали б європейським та світовим стандартам.

Це зобов'язує нашу країну продовжувати реформування вищої освіти і надалі здійснювати освітні послуги, керуючись деклараціями Болонського самміту міністрів освіти європейських держав, що передбачає формування єдиного відкритого європейського простору у сфері освіти, впровадження кредитних технологій виміру обсягів та результатів навчання на базі європейської системи трансферу кредитів, стимулювання мобільності і створення умов для вільного пересування студентів, випускників, викладачів, науковців у межах європейського регіону, прийняття системи ступеневої підготовки, спрощення процедури визнання кваліфікацій і сприятиме працевлаштуванню випускників на європейському ринку праці, розвитку європейської співпраці у сфері контролю за якістю вищої освіти.

Керуючись викладеним вище, у Білоцерківському національному аграрному університеті впроваджено у навчальний процес кредитно-модульну систему організації навчального процесу на засадах ЕСТS (Європейської кредитно-трансферної системи) з урахуванням вимог Болонської системи.

Це Положення конкретизує якісне оцінювання ступеня сформованості знань, умінь, навичок та професійної компетентності студентів на основі об’єктивності, прозорості, посилення мотиваційного компоненту, формування самостійних дій та перетворення контролю у дійову складову навчального процесу.