Філософія потрібна нам для розуміння всього, що відбувається, адже все, що ми сприймаємо так чи інакше проходить крізь призму філософського мислення. Не будь філософії, ми б ну може і розуміли щось, але однозначно по іншому.

Також філософія - основна характеристика будь якої історичної епохи. Я впевнено вважаю, що тільки розуміючи філософію тієї чи іншої епохи можливо розібратися в суті процесів які тоді відбувалися.

У сучасному постмодерному світі, філософія - єдина нитка, яка пов'язує нас з раціональним і об'єктивним. Настільки абстрактний і швидкий час неодмінно потребує суворої, але «сірокардінальскої» систематизації, яку надати може лише філософія.


Метою навчання дисципліни "Ділова англійська мова " є розвиток англомовної (усної та писемної) комунікативної компетенції, необхідної для здійснення спілкування у ділових сферах комунікації. Відповідно до основної мети навчання іноземної мови в немовному ВНЗ визначаємо наступні завдання навчання дисципліни “Ділова англійська мова”:

1. Навчити студентів висловлювати власні думки англійською мовою і розуміти англомовні висловлюванні співбесідника в усній і письмовій формі у професійних та непрофесійних сферах ділового спілкування.

2. Навчити студентів користуватися англійською мовою як засобом отримання та поглиблення систематичних знань зі спеціальності, тобто засобом самовдосконалення.

3. Розвивати в студентів уміння ділового усного та писемного мовлення в контексті “діалогу культур” засобами іноземної мови.

4. У процесі навчання дисципліни “Ділова англійська мова” показати роль іноземної мови у становленні людини як особистості і фахівця, який відповідає сучасним вимогам світової спільноти.

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні мови. Все це підвищує  попит на кваліфікованих випускників ( фахівців), вільно володіючих іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює необхідність вивчення курсу " Іноземна мова " ( за професійним спрямуванням).