Навчальний курс „Міжнародне право” має предметом вивчення процесів формування, еволюції, сучасного функціонування та тенденцій розвитку міжнародного-правових відносин за участю суб’єктів міжнародного права, міжнародно-правових документів і вітчизняного законодавства щодо діяльності України на міжнародній арені. Вивчивши дану навчальну дисципліну студенти повинні знати зміст міжнародно-правових документів і національного законодавства, основних принципів міжнародного права, отримати всебічну картину міжнародно-правових відносин і визначити роль України як суб’єкта міжнародного права.

Філософія потрібна нам для розуміння всього, що відбувається, адже все, що ми сприймаємо так чи інакше проходить крізь призму філософського мислення. Не будь філософії, ми б ну може і розуміли щось, але однозначно по іншому.

Також філософія - основна характеристика будь якої історичної епохи. Я впевнено вважаю, що тільки розуміючи філософію тієї чи іншої епохи можливо розібратися в суті процесів які тоді відбувалися.

У сучасному постмодерному світі, філософія - єдина нитка, яка пов'язує нас з раціональним і об'єктивним. Настільки абстрактний і швидкий час неодмінно потребує суворої, але «сірокардінальскої» систематизації, яку надати може лише філософія.


Метою навчання дисципліни "Ділова англійська мова " є розвиток англомовної (усної та писемної) комунікативної компетенції, необхідної для здійснення спілкування у ділових сферах комунікації. Відповідно до основної мети навчання іноземної мови в немовному ВНЗ визначаємо наступні завдання навчання дисципліни “Ділова англійська мова”:

1. Навчити студентів висловлювати власні думки англійською мовою і розуміти англомовні висловлюванні співбесідника в усній і письмовій формі у професійних та непрофесійних сферах ділового спілкування.

2. Навчити студентів користуватися англійською мовою як засобом отримання та поглиблення систематичних знань зі спеціальності, тобто засобом самовдосконалення.

3. Розвивати в студентів уміння ділового усного та писемного мовлення в контексті “діалогу культур” засобами іноземної мови.

4. У процесі навчання дисципліни “Ділова англійська мова” показати роль іноземної мови у становленні людини як особистості і фахівця, який відповідає сучасним вимогам світової спільноти.

Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами;оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні мови. Все це підвищує  попит на кваліфікованих випускників ( фахівців), вільно володіючих іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює необхідність вивчення курсу " Іноземна мова " ( за професійним спрямуванням).