Метою дисципліни «Регіональний менеджмент» є формування систематизованого  комплексу знань про загальні принципи, методи і форми управління адміністративною територією та навичок щодо обґрунтування управлінських рішень стосовно  різних аспектів соціально-економічного розвитку регіону.

Мета курсу - навчити студентів-магістрів основ реферування спеціальної літератури, забезпечити формування тематичного словникового запасу та активне засвоєння функціональної лексики, необхідної для усного та письмового спілкування.

Дана дисципліна є підґрунтям для проведення науково-дослідної практики, написання випускної атестаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр".

Метою навчальної дисципліни є надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, практичних навичок, механізму управління науковими дослідженнями, необхідних для вільного володіння практикою проведення наукових досліджень, прийняття оптимальних рішень щодо учбово-дослідної роботи.


Метою даного курсу є вивчення системи аграрного законодавства Європейського Союзу з огляду на правове регулювання агробізнесу у провідних європейських країнах, , а також тлумачення норм національного та зарубіжного аграрного законодавства, у тому числі з позиції проведення порівняльного аналізу.


Метою данного курсу є узагальнення  законодавства України  публічного адміністрування у сфері аграрного господарювання; узагальнення правової природи діяльності публічної адміністрації у сфері аграрних відносин; аналіз правових механізмів реалізації інспекційної діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері аграрних відносин та дослідження правових механізмів забезпечення захисту прав суб’єктів сільського господарювання у відносинах з органами публічної адміністрації.

Метою вивчення курсу є узагальнення теоретичних понять публічної адміністрації, системи органів виконавчої влади, методі та форм діяльності публічної адміністрації, інституту надання адміністративних послуг та дослідження міжнародного досвіду здійснення адміністративних процедур, а також їх вплив на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні пов’язані з реформуванням організаційних структур виконавчої влади, реформування державної служби в Україні, реформування адміністративного права в цілому.

Предметом «Проблем європейського права» є суспільні відносини, що складаються в ході комплексної інтеграції країн Європейського континенту, які одночасно є результатом і інструментом інтеграційних процесів.

 Термін «європейське право» все частіше застосовується юристами-міжнародниками, науковцями та державними чиновниками. Використання цього терміна пов’язано, як правило, з участю України у європейських міжнародних організаціях і об’єднаннях. 

Мета вивчення дисципліни — надати студентам відповідний рі­вень знань у галузі права Європейського Союзу та Європейських Співтовариств, достатній для усвідомлення значення регіональної інтеграції держав Європи та необхідності її подальшого розвитку.

Основні завдання вивчення дисципліни:

• отримання теоретичних знань щодо первинних та вторинних джерел європейського права;

• понятійного апарату системи єв­ропейського права;

• принципів, на яких ґрунтується система єв­ропейського права та співробітництво європейських держав;

• оволодіння принципами функціонування європейських інсти­туцій та органів Європейського Союзу;

• правових та політичних основ інтеграції та посиленого співробітництва європейських держав;

• вивчення специфічного механізму забезпечення прямої дії та обов’язкової сили норм європейського права та механізму їх реа­лізації.

 
 


Вивчення цього спецкурсу має на меті рішення двох головних завдань – систематизацію отриманих у процесі навчання загальноправових знань і досягнення в цьому сенсі їх нової якості, а також розуміння курсантами актуальних проблем держави і права, що виникають у зв'язку з розвитком цих явищ.


Дисципліна яка формує знання  студентів-правознавців  про  становлення і розвиток філософії права як науки та розширює їх орієнтаційні можливості в сучасній правовій реальності; розвиває вміння  поєднувати філософський та правовий підхід щодо розуміння актуальних проблем правової сучасності.

Мета вивчення дисципліни – підготовка майбутніх юристів на основі знань з латинської мови до сприйняття дисциплін практичної та професійної підготовки, розуміння міжнародної наукової та юридичної термінології спеціальних дисциплін.