Метою викладання дисципліни «Електронні геодезичні прилади» є:

одержання базових знань по комплексу фізичних явищ і процесів, які лежать в основі роботи геодезичних електронних приладів і обчислювальної техніки.

 

Завданням курсу є формування у студента теоретичної та практичної підготовки для роботи з електронними геодезичними приладами, що використовуються при визначенні координат і висот точок земної поверхні, а також інших інженерно-геодезичних і кадастрових роботах.


Мета дисципліни полягає у оволодінні методами застосування даних земельного кадастру для вирішення різноманітних питань організації раціонального і ефективного використання земель населених пунктів.

Метою дисципліни є забезпечення студентів знаннями, уміннями та навиками необхідними для аналізу закономірностей функціонування землі і землеустрою в системі суспільного виробництва оцінки видів, форми, принципів і змісту організації території і виробництва, розробки заходів організації регіонального використання і охорони земель, регулювання земельних відносин, ведення обліку земель, земельних ділянок, угідь та прав що до них.


Метою дисципліни є набуття досвіду проектування доріг в сільській місцевості, де здійснюються автомобільні перевезення сільськогосподарської продукції які б ув`язувалися з елементами проекту внутрігосподарського землевпорядкування.


Вивчення фотограмметрії має на меті забезпечити студентів знаннями, умінням і навичками, необхідними для найбільш раціонального виконання землевпорядних дій з використанням матеріалів аерофотознімання, як найбільш повних, інформативно ємних, що дозволяють вирішувати складні задачі землевпорядкування і земельного кадастру оперативно, з високою точністю і меншими витратами часу і засобів.

Метою курсу є формування знань про розвиток фотограмметрії та дистанційного зондування, внесок вітчизняних і закордонних вчених. При вивченні курсу розглядаються теоретичні та практичні питання основ дистанційного зондування, аерофотознімального процесу; оптичних властивостей елементів ландшафту і їхньої відбивної здатності; обробки матеріалів аерофотознімання; геометричних властивостей аерофотознімка; дешифрування знімків трансформування знімків; створення планів і карт за аерофотознімками; нетопографічного застосування фотограмметрії й ін.

Вивченню фотограмметрії повинне передувати освоєння студентами основ вищої математики, фізики, обчислювальної техніки, геодезії,  геоморфології, ґрунтознавства, геоботаніки й ін.

Знання фотограмметрії необхідні студентам для подальшого успішного освоєння курсів землевпорядного проектування, земельного кадастру, планування населених пунктів і ін.


Основна мета курсу полягає у вивченні закономірностей організації використання землі, як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва, прискорення темпів росту продуктивності праці на ос-нові досягнень науково-технічного прогресу і раціонального використання землі, трудових і фінансових ресурсів, професійній і екологічній підготовці інженера-землевпорядника.

Мета – гармонізація стосунків між агросферою і природним середовищем, розробка нових підходів і принципів виробництва сільськогосподарської продукції стосовно різних грунтово-кліматичних умов з мінімальними затратами енергетичних і матеріальних ресурсів, здійснення заходів із прогнозування та планування раціоналізації використання і охорони земель незалежно від форм власності і господарювання.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Правознавство» є виявлення і розкриття основних проблем з основ правознавства, характеристика базових юридичних категорій, розгляд особливостей основних галузей права України.

Завдання дисциплін

1. Аналіз основних проблем функціонування системи права.

2. Формування розуміння правового статусу громадян України.

3. Ознайомлення з основними нормативно-правовими актами, що є джерелами основних галузей права України.

Очікувані результати

Студент повинен знати:

1. Сутність та особливості права як системи правових норм.

2. Що таке норма права та її структура.

3. Основні трактування базових юридичних категорій.

4. Види та особливості основних галузей права.

5. Структуру та зміст Конституції України.

 6. Предмет правового регулювання основних галузей права України.

 

Студент повинен вміти:

1. Оцінювати юридичні факти.

2. Використовувати знання про норми права у своїй професійній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 години 2 кредити ЄКТС.