Мета вивчення дисципліни  - підготовка висококваліфікованих фахівців для 

культивування  гідробіонтів  на  базі  природних  водойм  рибогосподарського 

призначення. 

Завдання  –  надати  необхідні  знання  стосовно  технологічних  вимог  для 

використання  природних  водойм  в  рибогосподарських  цілях  і  особливостей 

рибогосподарського  використання  рибогосподарських  водойм  комплексного 

призначення,  щодо  технологічних  прийомів  спрямованого  формування 

промислової іхтіофауни та культивування гідробіонтів у контрольованих умовах 

на базі цих водойм.

Знання з дисципліни необхідні майбутнім спеціалістам з водних біоресурсів 

для  розробки  методів  інтенсифікації  аквакультури  у  природних  водоймах, 

відпрацювання  та  вдосконалення  технологій  культивування  гідробіонтів, 

штучного  відтворення  промислово-цінних,  рідкісних  та  зникаючих  видів  риб, 

створення  оптимальних  умов  для  природного  і  штучного  відтворення  рибних 

запасів, зберження біорізноманіття.

Навчальна  дисципліна  "Аквакультура  природних  водойм"  відноситься  до 

циклу  дисциплін  професійної  і  практичної  підготовки  фахівців  освітньо -кваліфікаційного  рівня  "Бакалавр"  зі  спеціальності  207  "Водні  біоресурси  та 

аквакультура".  Вона  включає  шість  модулів:  основи  рибництва  у  прісноводних 

водоймах, відтворення рибних запасів в природних водоймах, вирощування риби і 

раків  у  прісноводних  водоймах,  основи  марикультури,  культивування  нерибних 

гідробіонтів, марикультура риб.

Головна мета курсу «Політологія» полягає не лише у тому, щоб сформувати систематичні знання про світ політики, а й у формуванні громадянської і політичної свідомості студентів, долучення їх до демократичних цінностей. Розуміння політичних процесів та явищ, які відбуваються у реальному житті, допомагають молоді усвідомити їх сутність та визначити своє місце в політичній діяльності суспільства. Навчальний курс спрямовано на формування у студентської молоді навичок раціонального та критичного осмислення соціально-політичної дійсності, а тому має не тільки світоглядне, але й практичне значення.

Основними принципами викладання та вивчення політології є фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного та особистісного, теорії та практики, навчання та виховання.

Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів наукових уявлень про владу, політичне життя, політичні процеси; формування політичної свідомості, адекватної сучасним реаліям, відповідного типу політичної культури і поведінки; політична соціалізація студентів; формування особистості, яка здатна не тільки адаптуватися до нових умов, але й свідомо впливати на них.

Завдання вивчення дисципліни: вироблення потреби, здатності та навичок розуміти, пояснювати та осмислювати політичні події; підвищення політичної культури майбутніх фахівців; оволодіння навичками аналізу конкретних політичних процесів в Україні та за кордоном; формування широкого кругозору, толерантності, здатності до певної творчості та сприйняття різних точок зору. У сукупностi з iншими гуманітарними та спеціальними дисциплiнами політологія повинна забезпечити фундаментальну освіту i дати базу спецiальної освiти майбутнiх фахівців.

У результаті вивчення дисципліни «Політологія» студент повинен

Знати:

 • предмет політології,її структуру, категоріально-понятійний апарат,

 • специфіку політологічного підходу до аналізу політичної системи суспільства,

 • основні етапи розвитку політологічної думки,

 • механізм функціонування влади, характер взаємовідносин влади та суспільства, влади і особистості;

 • сутність та функції основних політичних інститутів (держава, партія, партійна та виборча системи тощо);

 • основні тенденції внутрішньої і зовнішньої політики української держави.

Вміти:

 • систематизувати та узагальнювати вивчений матеріал;

 • користуватися категорійно-понятійним апаратом політологічної науки;

 • орієнтуватися в сучасному політологічному просторі;

 • мати первинні навички політичної діяльності і поведінки;

 • всебічно аналізувати політичні процеси, події;

 • брати активну участь у громадсько-політичному житті, мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру;

 • об'єктивно оцінювати роль і місце особи в політичному процесі, події, явища, які в сучасній політології та історії оцінюються неоднозначно; пояснювати альтернативні погляди на проблему;

 • застосовувати дані політичної науки для вирішення професійних завдань.

Основними формами вивчення курсу «Політологія» є: лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів над джерелами і навчально-методичною літературою, виконання індивідуальних робіт, модульний контроль, складання заліку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 3 кредити ECTS.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та історичні основи політичної науки

Тема 1. Теоретико-методологічні засади та інструментарій політології. Історія становлення політичної думки

Тема 2. Зародження і розвиток української політичної думки

Змістовий модуль 2. Інституційний вимір політики

Тема 3. Політична система суспільства

Тема 4. Держава як головний інститут політичної системи

Тема 5. Громадсько-політичні об’єднання в політичній системі суспільства

Змістовий модуль 3. Персоналізовані аспекти політики

Тема 6. Особа як суб’єкт політики

Тема 7. Політичне лідерство та політичні еліти


Основною метою курсу є формування у студентів системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямів його фінансової діяльності та їх взаємозв’язку.